Pomelnic pentru toată lumea

Versiune tiparTrimite unui prieten

POMELNIC - SFÂRȘITUL PSALTIRII
(pe care este dator atât monahul cât și mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilință, cu osârdie și cu evlavie)

Pentru Sfânta Biserică

Adu-Ți aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila și de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat și de voie ai răbdat răstignire și moarte, ai înviat din morți, Te-ai înălțat la cer și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl, pentru mântuirea tuturor celor ce cred drept în Tine.

Caută spre smerenia și rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ți urechea și auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ție pentru poporul Tău.

Mai întâi, adu-Ți aminte de soborniceasca și apostoleasca Ta Biserică, pe care ai câștigat-o cu scump sângele Tău; întemeiaz-o, întărește-o, lățește-o, înmulțește-o, împac-o și o păzește nebiruită de porțile iadului în veci, iar întărâtările ce se pornesc asupra ei le potolește.

Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfărâmă, le dezrădăcinează și întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh! (o închinăciune)

Pentru cei vii

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe dreptcredinciosul tău popor. Supune sub picioarele lui pe tot vrăjmașul și potrivnicul și sădește în inima lui cele bune și de pace pentru sfânta Biserică; ca să viețuim, prin liniștea lui, viața lină și fără de gâlceavă, în dreapta credință, în deplină creștinătate și curăție. (o închinăciune)

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe prea sfințiții patriarhi ai lumii și Prea Sfințitul și îndreptătorul Sinod, pe arhiepiscopul (sau episcopul) nostru (numele), pe toți prea sfințiții mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi ortodocși, pe preoți, diaconi și pe tot clerul bisericesc, pe care i-ai pus să păstorească turma Ta cea cuvântătoare și, pentru rugăciunile lor, miluiește-mă și mă mântuiește și pe mine, păcătosul. (o închinăciune)

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe dreptcredincioșii cârmuitori ai țării, pe mai-mării oștilor, pe căpeteniile orașelor și satelor și pe toți binecredincioșii și de Hristos iubitorii ostași. (o închinăciune)

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe părintele nostru starețul (numele) și pe frații noștri cei întru Hristos și, prin rugăciunile lor, mântuiește-mă și pe mine păcătosul. (Numai pentru călugări; o închinăciune)

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe părintele meu, duhovnicul (numele) și-mi iartă păcatele prin rugăciunile lui. (o închinăciune)

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe părinții mei (numele) pe frații, surorile, pe toate rudeniile cele după duh și după trup și pe prieteni; și le dăruiește lor pacea Ta, îndestulându-i cu bunătățile cele lumești și cu cele mai presus de lume. (o închinăciune)

Mântuiește, Doamne, și miluiește sfintele mănăstiri din Sfântul Munte, din țara Românească și de pretutindenea și pe părinții și frații mei, care viețuiesc și petrec într-însele; și mă miluiește și pe mine, păcătosul, pentru rugăciunile lor. (o închinăciune)

Mântuiește, Doamne, și miluiește, după mulțimea îndurărilor Tale, pe toți sfințiții ieroschimonahi, ieromonahi, ieroschidiaconi, ierodiaconi, schimonahi și monahi, schimonahii și monahii, și pe toți cei ce cu evlavie și cu înfrânare viețuiesc prin mănăstiri, prin pustii, prin peșteri, prin munți, prin închisori, prin crăpăturile pietrelor, prin ostroavele mărilor, în orice loc și latură și care slujesc și se roagă Ție cu creștinească, dreaptă și bună credință. Ușurează-le povara, mângâie-i în necaz și-i întărește în nevoință, cu puterea Ta; iar prin rugăciunile lor, dăruiește-mi și mie iertare de păcate. (o închinăciune)

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe bătrâni și pe tineri, pe săraci și pe sărmani, pe văduve și pe cei ce se află în neputințe, în griji, în nevoi, în rele pătimiri, în robii, în temnițe și în închisori și, mai ales, pe cei izgoniți pentru Tine și pentru dreapta credință ortodoxă, de limbile cele fără de Dumnezeu și de cumpliții eretici, fiindcă sunt robii Tăi. Miluiește-i pe dânșii, cercetează-i, întărește-i, îi mângâie și degrab, cu puterea Ta, îi slobozește și le dă izbăvire de orice fel de greutăți. (o închinăciune)

Mântuiește, Doamne, miluiește și îmi iartă tot ce eu, ca un om neputincios, am greșit Ție, și m-am smintit și nebunește m-am depărtat de la calea mântuirii, iar prin deșertăciunea minții mele m-am abătut, ca un ticălos, către fapte necuvioase. Rogu-mă dar: întoarce-mă iarăși pe calea mântuirii, prin dumnezeiasca Ta iconomie. (o închinăciune)

Unește cu sfânta, apostolica și soborniceasca Ta Biserică pe cei ce s-au depărtat de la dreapta credință și care întunecându-se cu eresurile, se află întru pierzare, luminându-i cu strălucirea cunoștinței Tale. (o închinăciune)

Mântuiește, Doamne și miluiește pe cei ce mă urăsc, ma dosădesc și mă asupresc și nu-i lăsa pe dânșii să piară pentru mine ticălosul. (o închinăciune)

Pentru cei răposați

Pomenește, Doamne, pe cei ce s-au mutat din viața aceasta: binecredincioșii împărați și domni, împărătese și doamne, preasfințiți patriarhi, mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi ortodocși, preoți, diaconi, întregul cler bisericesc, cinul monahicesc, ctitori ai sfânt locașului acestuia, și-i odihnește împreună cu sfinții Tăi în veșnicele Tale locașuri. (o închinăciune)

Pomenește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi părinților mei (numele), fraților, surorilor și tuturor rudeniilor mele după duh și după trup, iertându-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie; dăruiește-le împărăția și împărtășirea veșnicelor Tale bunătăți, îndulcirea Ta cea fără de sfârșit și fericita viață. (o închinăciune)

Pomenește, Doamne, pe toți cei ce au adormit întru nădejdea învierii și a vieții veșnice: părinți și frați ai noștri și dreptslăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni; sălășluiește-i cu sfinții Tăi acolo unde strălucește lumina feței Tale, iar pe noi miluiește-ne ca un bun și de oameni iubitor. (o închinăciune)

Dăruiește, Doamne, iertare de păcate tuturor părinților și fraților noștri, care mai înainte de noi s-au mutat, întru bună credință și întru nădejdea învierii, și le fă lor veșnică pomenire. (de trei ori)

Pentru tine

Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul. (o închinăciune)
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. (o închinăciune)
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluiește-mă. (o închinăciune)
Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. (o închinăciune)
(repetăm de patru ori)

Donează pentru construcția Mănăstirii și a Centrului

Donează o singură dată

Donează lunar